Een ogenblik geduld...
Uw advertentie wordt aangemaakt.
Sluit dit venster nog niet af.

Algemene voorwaarden Eigenaar / Eindgebruiker

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Eigenaar/Eindgebruiker wordt verstaan onder:

Advertentie: een op de website geplaatste advertentie, waarin (Taxi) voertuigen, BCT, dakborden, auto-onderdelen en vacatures worden aangeboden.

Taximarkt.nl ( SLC Media VOF ), gevestigd te 2031 CC Haarlem, Oudeweg 141, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77873475 

Database: de database van Taximarkt waarin onder andere zijn opgeslagen alle op de website weergegeven en alle niet weergegeven advertenties.

Diensten: de door Taximarkt aan Gebruikers aangeboden diensten waaronder, maar niet beperkt tot, de in art. 3 van de Voorwaarden beschreven diensten.

Gebruiker: Degene die, anders dan als adverteerder, gebruikt maakt van de Website

Geregistreerde Gebruiker: een Gebruiker die is geregistreerd op de Website, zoals omschreven in art. 3 van de Voorwaarden.

Koper: een gebruiker en/of een andere (rechts)persoon die een overeenkomst sluit of wenst te sluitenmet een verkoper met betrekking tot een door verkoper in een advertentie te koop aangeboden voertuig/product.

Privacy Statement: de verklaring van Taximarkt aan de gebruiker waarin wordt weergegeven op welke wijze de gegevens van de gebruiker zijn opgeslagen en worden verwerkt door of in opdracht van Taximarkt.
Deze verklaring is hier te vinden.

Verkoper: een gebruiker en/of een andere (rechts)persoon die in een advertentie een Taxi(voertuig ) / onderdelen te koop aanbiedt en/of een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met een koper.

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden Eigenaren.

Website: de website www.taximarkt.nl, die in stand wordt gehouden door SLC Media.

Zakelijke wederpartij: een rechtspersoon en/of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die een wederpartij is van Taximarkt, zowel contractueel als anderszins.

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Taximarkt enerzijds en de gebruiker anderzijds. Daarnaast gelden de eisen aan het opstellen van advertenties evenals onze Privacy Statement.

1.2 Door de Website te bezoeken en/of de op de Website aangeboden informatie te gebruiken en/of informatie aan te leveren ten behoeve van het plaatsen van een Advertentie, verklaart de Gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van de Voorwaarden.

1.3 Taximarkt behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om dan per direct de diensten van Taximarkt te beëindigen conform art. 11 van de Voorwaarden. Indien de Gebruiker na het wijzigen en/of vervangen van de Voorwaarden ervoor kiest om van de Diensten van Taximarkt gebruik te (blijven) maken, dan worden daardoor de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment van toepassing op de rechtsverhouding tussen Taximarkt en de Gebruiker.

1.4 Op de rechtsverhouding tussen Taximarkt en Zakelijke wederpartijen zijn de Voorwaarden niet van toepassing. Op de rechtsverhouding tussen Taximarkt en Zakelijke wederpartijen zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
Dealers/Bedrijven van toepassing.

2 Diensten van Taximarkt

2.1 Taximarkt biedt op de Website een platform aan waarop Verkopers en Kopers direct of indirect in contact met elkaar worden gebracht. Eigenaren en andere Verkopers kunnen aan Taximarkt gegevens aanleveren via het menu “Plaats advertentie”, welke gegevens door Taximarkt onder voorwaarden geautomatiseerd worden omgezet in een Advertentie op de Website. Gebruikers en andere Kopers kunnen op de Website kennis nemen van een Advertentie en naar aanleiding van die Advertentie een overeenkomst aangaan met de Verkoper. Taximarkt.nl heeft bij het voorgaande slechts een faciliterende rol.

2.2 Taximarkt.nl kan geregistreerde gebruikers op het door hen verstrekte e-mailadres benaderen om hen te informeren over:

·  De prestaties van de Advertentie van de Geregistreerde Gebruiker.

·  Betaalde en gratis promotiemogelijkheden om de prestaties van de

Advertentie van de Geregistreerde Gebruiker te bevorderen.

·  Alternatieve verkoopmethodes ten behoeve van de verkoop van het in de Advertentie van de Geregistreerde Gebruiker aangeboden (Taxi)voertuig/onderdelen .

2.3 Gebruikers kunnen de informatie die is opgenomen op de Website voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. De door Taximarkt op de Website beschikbaar gestelde (concept)overeenkomsten en checklists bevatten de minimale noodzakelijke bepalingen en de minimale noodzakelijke informatie en zijn toegespitst op de gemiddelde Gebruiker, onder normale omstandigheden. Voor een specifiek op de Gebruiker en zijn situatie afgestemd document dient de Gebruiker een ter zake kundige professional te raadplegen.

2.4 Taximarkt  wordt nimmer partij bij een rechtsverhouding die tot stand komt of een overeenkomst die wordt gesloten tussen een Verkoper en een Koper, door gebruikmaking van de Website en/of de daarop opgenomen informatie. Indien Taximarkt de Gebruiker wijst op de een alternatieve verkoopmethode, is dit slechts ter suggestie. Taximarkt staat niet in voor de gegoedheid van deze alternatieve verkoopmethode. Taximarkt verwijst uitdrukkelijk naar de inhoud van art. 8 van de Voorwaarden.

2.5 De Gebruiker kan geen aanspraak maken op het behoud van bepaalde Diensten of delen daarvan. Taximarkt is te allen tijde gerechtigd haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

3 Registratie door de gebruiker

3.1 Het gebruik van bepaalde Diensten van Taximarkt vereist de registratie van de Gebruiker op de Website. Registratie is alleen toegestaan voor meerderjarige en volledig handelingsbekwame Gebruikers.

3.2 Bij de registratie dient de Gebruiker zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een wachtwoord op te geven. De gebruiker dient de gegevens op het registratieformulier naar waarheid in te vullen en bij (latere) wijzigingen de geregistreerde gegevens onmiddellijk te actualiseren. Elke Gebruiker mag zich slechts één keer bij Taximarkt registreren. Registraties zijn niet overdraagbaar en mogen alleen door de Geregistreerde Gebruiker gebruikt worden.

3.3 Het e-mailadres en het wachtwoord vormen de toegangsgegevens voor het gebruik van de registratie plichtige Diensten van Taximarkt. De Gebruiker dient zijn wachtwoord geheim te houden en mag deze niet aan derden doorgeven. Indien derden toch kennis nemen van het wachtwoord van de Gebruiker, dient de Gebruiker dit onmiddellijk aan Taximarkt te melden en het wachtwoord te wijzigen.

3.4 De ingevoerde persoonsgegevens zullen door Taximarkt worden verwerkt en bewaard om een Advertentie tot één Gebruiker te kunnen herleiden en om de in de Voorwaarden opgenomen op de Gebruiker rustende plichten te kunnen afdwingen. Tevens worden de gegevens verwerkt en gebruikt om andere – in art. 2 van de Voorwaarden opgenomen – Diensten onder de aandacht van de Gebruiker te brengen. Voor de verzamelde persoonsgegevens en de verwerking daarvan geldt tevens de Privacy Statement.

3.5 Taximarkt behoudt zich het recht voor om registraties waarbij de Gebruiker zich langer dan 12 maanden niet aangemeld heeft, te verwijderen.

3.6 Taximarkt behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van (verder) gebruik van de Website, onder meer door zijn registratie te blokkeren, indien de Gebruiker in strijd handelt met de Voorwaarden en/of indien een Gebruiker de belangen en/of de goede naam Taximarkt schaadt.

4 Gegevens aanleveren ten behoeve van een Advertentie

4.1 Alleen Geregistreerde Gebruikers hebben de mogelijkheid om aan Taximarkt gegevens aan te leveren die Taximarkt onder voorwaarden geautomatiseerd kan omzetten in een Advertentie op de Website. Doordat de Gebruiker zich registreert zoals in art. 3 van de Voorwaarden is beschreven en door het aanleveren van gegevens via het menu “verkopen” doet Gebruiker aan Taximarkt een aanbod tot het plaatsen van een Advertentie en geeft de Gebruiker toestemming aan Taximarkt om de aangeleverde gegevens geautomatiseerd om te zetten in een Advertentie. Taximarkt beslist na de aanlevering van de gegevens of zij die gegevens geautomatiseerd zal omzetten in een Advertentie. De acceptatie van het aanbod van de Gebruiker vindt plaats door de omzetting van de aangeleverde gegevens in een Advertentie op de Website.

4.2 Het toegestane aantal gelijktijdig op de Website weergegeven Advertenties van één Gebruiker is beperkt tot twee advertenties. Het aantal op de Website weergegeven Advertenties per Gebruiker is in ieder geval beperkt tot twee verschillende Advertenties per kalendermaand . Indien door een Gebruiker wordt getracht om meer dan twee Advertenties gelijktijdige weer te doen geven op de website, of indien door een Gebruiker wordt getracht om meer dan twee verschillende Advertenties per kalendermaand te doen geven op de website, dan heeft Taximarkt het recht om, ter vrije bepaling van Taximarkt, alle of slechts de overtallige Advertenties van Gebruiker te verwijderen.

4.3 Taximarkt behoudt zich het recht voor om alle voor de Gebruiker geplaatste Advertenties te verwijderen indien de Gebruiker naar de mening van Taximarkt in strijd handelt met de Voorwaarden.

4.4 Advertenties zijn 6 weken via de Website oproepbaar, tenzij de Gebruiker reeds eerder een verzoek om verwijdering van door hem aangeleverde gegevens doorgeeft aan Taximarkt via het menu “Mijn advertenties”. Een verwijdering wordt direct en geautomatiseerd door Taximarkt doorgevoerd. Binnen 5 werkdagen is de verwijderde Advertentie van de server verwijderd. Na afloop van de 12 weken kan de advertentie door Taximarkt van de Website verwijderd worden. 

4.5 Taximarkt is niet gehouden om de door de Gebruiker aangeleverde informatie geautomatiseerd om te zetten in een Advertentie. Taximarkt heeft te allen tijde het recht om de omzetting van de gegevens te weigeren en om de beschikbaarheid van geplaatste Advertentie op de Website qua grootte en tijd te beperken. Tevens heeft Taximarkt het recht om een Advertentie uit de Database of van de Website te verwijderen of de omleiding van een Advertentie te verhinderen, wanneer de door de Gebruiker aangeleverde gegevens naar de mening van Taximarkt:

· niet voldoen aan de Eisen aan het opstellen van advertenties, en/of;

· in strijd zijn met toepasselijke wet- en/of regelgeving, en/of;

· in strijd zijn met de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden, en/of;

· een andere Gebruiker onheus bejegenen, en/of;

· de belangen en/of de goede naam Taximarkt schaden.

5 Verantwoordelijkheid voor inhoud

5.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor en staat jegens Taximarkt in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens ten behoeve van zijn registratie en de Advertentie. Taximarkt is niet verplicht om de juistheid en volledigheid van deze gegevens te controleren. De Gebruiker staat er met name voor in dat de aangeleverde gegevens niet in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en geen (intellectuele eigendoms-)rechten van derden schenden. Taximarkt is niet verplicht om te controleren of de aangeleverde gegevens in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en/of rechten van derden. De Gebruiker is verplicht om direct correcties aan Taximarkt door te geven ten aanzien van de door hem aangeleverde gegevens en/of aan Taximarkt door te geven dat door de Gebruiker aangeleverde gegevens dienen te worden verwijderd, wanneer de door de Gebruiker aangeleverde gegevens niet voldoen aan de Eisen aan het opstellen van advertenties, en/of wanneer de door de Gebruiker aangeleverde gegevens in strijd zijn met toepasselijke wet- en/of regelgeving, en/of indien de door de Gebruiker aangeleverde gegevens in strijd zijn met (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Gebruiker kan correcties en/of verwijderingen doorgeven aan Taximarkt via het menu “Mijn advertenties . Doorgegeven correcties en/of verwijderingen worden direct en geautomatiseerd door Taximarkt doorgevoerd.

5.2 De Gebruiker draagt er zorg voor en staat er jegens Taximarkt voor in, dat de door de Gebruiker aan Taximarkt aangeleverde gegevens geen virussen/malware bevatten en/of op andere wijze schade aan Taximarkt en/of de Website en/of derden kan toebrengen. Dergelijke gegevens zal Taximarkt bij ontdekking direct verwijderen. Indien door de Gebruiker aangeleverde gegevens schade aan Taximarkt en/of de Website hebben toegebracht dan behoudt Taximarkt zich het recht voor om deze schade te verhalen op de Gebruiker.

6 Gebruiksrechten

Door het aanleveren van gegevens ten behoeve van een Advertentie verleent de Gebruiker aan Taximarkt en de aan haar verbonden bedrijven de volgende niet-exclusieve, overdraagbare, qua tijd en ruimte onbegrensde rechten (inclusief het recht op verlening van onder licenties) met betrekking tot de aangeleverde gegevens:

·        het archiverings- en databankenrecht, dat wil zeggen het recht om de gegevens in elke vorm te archiveren en in het bijzonder ook gedigitaliseerd vast te leggen, in databases op te nemen en op alle bekende opslagmedia en willekeurige informatiedragers op te slaan en met andere werken of delen van werken te verbinden;

·        het reproductie- en verspreidingsrecht, dat wil zeggen het recht om de gegevens vrij op te slaan, te vermenigvuldigen en in elektronische of andere media (bijv. internet, kranten, tijdschriften) geheel of gedeeltelijk toegankelijke te maken of te verspreiden;

·        het bewerkingsrecht, dat wil zeggen het recht om de gegevens vrij te bewerken, in het bijzonder te wijzigen, in te korten, aan te vullen en met andere inhoud te verbinden

Taximarkt heeft eveneens het recht om de bovengenoemde handelingen door derden uit te laten voeren.

7 Rechten aan de database

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Database behoren bij uitsluiting toe aan Taximarkt en/of haar licentiegevers. Eventuele rechten van de Gebruiker met betrekking tot de door hem aangeleverde gegevens blijven hierdoor onaangeroerd.

7.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of de Database of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Taximarkt, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taximarkt, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Website of de Database op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van de Database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Een geautomatiseerde gegevens opvraag via scripts, door vermijding van de zoekfilters door middel van zoeksoftware of vergelijkbare maatregelen is niet toegestaan.

8 Vrijwaring en Aansprakelijkheid

8.1 Taximarkt wordt nimmer partij bij een rechtsverhouding die tot stand komt of een overeenkomst die wordt gesloten tussen een Verkoper en een Koper, door gebruikmaking van de Website en/of de daarop opgenomen informatie en/of door verwijzing naar een alternatieve verkoopmethode. Taximarkt is daarom ook op geen enkele wijze (mede) aansprakelijk voor eventuele (schadevergoedings-)vorderingen die hun oorsprong vinden in de rechtsverhouding of een overeenkomst die tussen Koper en Verkoper tot stand is gekomen of ontstaan (mede) naar aanleiding van de (informatie op de) Website. Voor zover nodig vrijwaart de Gebruiker Taximarkt voor de in dit lid genoemde (schadevergoedings-)vorderingen en voor eventuele (buitengerechtelijke-) (juridische) kosten van Taximarkt.

8.2 Taximarkt is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Gebruiker die verband houdt met de Diensten van Taximarkt of van de door haar ingeschakelde (onder)opdrachtnemers of hun plaatsvervangers: (i) de onjuistheid en/of onvolledigheid van gegevens op de Website, de strijdigheid met de wet of met rechten van derden van de inhoud van de Website en/of de inhoud van een Advertentie op de Website (althans de inhoud van de Database), (ii) eventuele gebrekkige kwaliteit, veiligheid of legaliteit van de geadverteerde objecten, (iii) de beschikkingsonbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid en valse identiteit van een Koper of Verkoper, (iv) de gevolgen van technische gebreken aan de (beveiliging van de) Website, (v) het weigeren van het plaatsen van een Advertentie of het registeren van een Gebruiker, (vi) het verwijderen van een Advertentie of registratie van een Gebruiker, (vii) het weigeren van het verschaffen van toegang tot de Database c.q. het plaatsen van inhoud in de Database, (viii) het wissen van bestanden van een Gebruiker die virussen of vergelijkbare schadelijke programma’s bevatten, (ix) de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door Taximarkt op de Website gegeven adviezen, tips en/of andere informatie, (x) de doorverwijzing op de Website naar een website van een derde en/of de inhoud daarvan.

8.3 Indien Taximarkt toch aansprakelijk mocht zijn voor schade van een Gebruiker, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van de Gebruiker. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Taximarkt aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Taximarkt toegerekend kan worden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

8.4 Taximarkt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie en schade door verlies van gegevens.

8.5 De aansprakelijkheid van Taximarkt is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Taximarkt in het voorkomende geval uitkeert.

8.6 De in deze paragraaf opgenomen leden gelden ook ten gunste van de medewerkers van Taximarkt.

9 Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites of diensten van derden. Taximarkt heeft geen enkele zeggenschap over deze websites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites. Op die websites valt de Gebruiker onder de  (privacy-)regels van de desbetreffende website.

10 Opzegging

10.1 De Gebruiker kan de Diensten van Taximarkt op elk moment opzeggen. Daartoe kan de Gebruiker zijn registratie op elk moment zelf verwijderen via “Mijn advertenties”. Vanaf dat moment is het voor de Gebruiker niet meer mogelijk om nieuwe gegevens aan te leveren ten behoeve van een Advertentie of reeds aangeleverde gegevens te wijzigen. Tevens zijn de Advertenties van de Gebruiker vanaf dat moment niet meer zichtbaar op de Website.

10.2 Taximarkt kan haar dienstverlening aan de Gebruiker te allen tijde met een termijn van 14 dagen beëindigen. Het recht van Taximarkt op het blokkeren van een registratie of het verwijderen van een Advertenties blijft hierdoor onaangeroerd.

10.3 Taximarkt kan haar Diensten te allen tijde per direct beëindigen indien de Gebruiker de bepalingen uit de Voorwaarden niet, niet volledig, niet correct of niet tijdig nakomt.

11 Slotbepalingen

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen Taximarkt en de Gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 De rechtbank te Haarlem is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen

tussen Taximarkt en de Gebruiker.


Taximarkt.nl ( SLC Media ) | Oudeweg 141 | 2031 CC Haarlem

Whatsapp support: 06-45678127 | E-mail: info@taximarkt.nl

Algemene voorwaarden Dealers/Bedrijven

1. Toepassingsgebied, wijzigingen van de algemene voorwaarden

1.1 Taximarkt.nl ( SLC Media ), gevestigd aan de Oudeweg 141, 2031 CC te Haarlem, zal hierna in enkelvoud Taximarkt genoemd worden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Taximarkt en u als ondernemer (hierna te noemen: “Gebruiker”) bijvoorbeeld ten aanzien van de dienstverlening van Taximarkt op de website www.taximarkt.nl. Daarnaast gelden de vereisten aan de opmaak van advertenties en onze aanwijzingen voor gegevensbescherming. Voor particuliere adverteerders – natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf – gelden de algemene voorwaarden voor eigenaren.

1.2 Bijzondere afspraken en nevenafspraken die zijn gemaakt tussen Taximarkt en Gebruiker zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden vastgelegd. Algemene voorwaarden van Gebruiker worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Taximarkt is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen voor zover redelijkerwijs van Gebruiker kan worden gevergd dat hij met de wijzigingen akkoord gaat, rekening houdende met de belangen van Taximarkt. Dit is in het bijzonder het geval indien de wijzigingen geen nadelige economische gevolgen voor Gebruiker hebben, zoals bijvoorbeeld bij wijziging van het registratieproces, of vanwege gewijzigde of nieuwe diensten of functies.

1.4 Taximarkt zal wijzigingen van de algemene voorwaarden per email aan Gebruiker meedelen. Wijzigingen zullen worden geacht te zijn geaccepteerd indien Gebruiker hiertegen niet binnen vier weken na de mededeling bezwaar heeft gemaakt.

2. Inhoud van de diensten, wijzigingen

2.1 Taximarkt onderhoudt een internetplatform waarop door Gebruiker gratis en/of tegen betaling (Taxi)voertuigen , BCT’s , Taxiborden , Auto-onderdelen kunnen adverteren en beheren. De inhoud van de diensten is beperkt tot de mogelijkheid advertenties in de databanken op te nemen en deze via het internet voor derden toegankelijk te maken. Een eventueel met Gebruiker overeengekomen andere inhoud van de diensten is afhankelijk van het door Gebruiker geselecteerde dienstenpakket.

Het door Gebruiker geselecteerde dienstenpakket wordt onder meer bepaald door de gemiddelde voorraad voertuigen die Gebruiker, al dan niet met gebruikmaking van het bedrijfslogo, op de website van Taximarkt aanbiedt of enkel een registratie op de bedrijvenpagina wenst zonder voorraad te adverteren.

het recht van archivering en opslag, d.w.z. het recht om de gegevens, in welke vorm dan ook, te archiveren, in het bijzonder door de gegevens
elektronisch vast te leggen, in databanken op te nemen en op alle bekende opslagmedia en op willekeurige gegevensdragers op te slaan en aan
andere gegevensbestanden of onderdelen daarvan te koppelen;

Het recht van verveelvoudiging en verspreiding, d.w.z. het recht om de gegevens naar goeddunken op te slaan, te verveelvoudigen en via
elektronische of andere media (zoals internet, kranten en tijdschriften) geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen of te verspreiden;

Het recht van verwerking, d.w.z. het recht om de gegevens naar goeddunken te verwerken, in het bijzonder te wijzigen, in te korten, aan te
vullen en aan andere gegevens te koppelen.

De geautomatiseerde raadpleging van de databank met behulp van software, of;
het kopiëren van de gegevens van de databank (afzonderlijk of als geheel) en de beschikbaarstelling ervan op andere internetpagina’s
of via andere media, tenzij het gegevens van Gebruiker zelf betreft.

Gebruiker wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, niet nakomt en dit gebrek
ondanks een schriftelijke sommatie niet binnen een termijn van tien werkdagen herstelt.

artikel 3 (d.w.z. de verplichting van de diensten van Taximarkt slechts gebruik te maken voor zover dit is toegestaan);

artikel 4.2 (d.w.z. de verplichting naar waarheid informatie te verstrekken);

artikel 4.7 (d.w.z. het verbod het toegewezen wachtwoord aan derden beschikbaar te stellen);

artikel 12 (d.w.z. de verplichting de opmaakeisen voor advertenties in acht te nemen en geen gegevens te plaatsen die naar het oordeel van Taximarkt onrechtmatig zijn);

-Gebruiker de opmaakeisen van Taximarkt voor advertenties herhaaldelijk heeft geschonden of gegevens heeft geplaatst die naar het oordeel van Taximarkt onrechtmatig zijn;

-Gebruiker in gebreke is met betalen, zijn incasso-machtiging heeft ingetrokken of zonder reden bezwaar heeft gemaakt tegen een automatische incasso;
het gegronde vermoeden bestaat dat een derde gebruik maakt van de toegang van Gebruiker; zich een ander geval van misbruik van de databank of van overschrijding van de gebruiksrechten voordoet.

2.2 Het gebruik van de diensten en van de databank door Gebruiker is slechts toegestaan voor zover deze algemene voorwaarden (in het bijzonder artikel 3) en het geselecteerde dienstenpakket hierin voorzien.

2.3 Taximarkt behoudt zich het recht voor te allen tijde de betaalde diensten of onderdelen daarvan te wijzigen, te staken of door andere diensten te vervangen, voor zover dit redelijkerwijs van Gebruiker kan worden gevergd. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op handhaving van bepaalde diensten of onderdelen daarvan (in het bijzonder afzonderlijke functies). Dit geldt in het bijzonder voor diensten die niet uitdrukkelijk in de omschrijving van het geselecteerde dienstenpakket zijn genoemd of voor diensten die na sluiting van de overeenkomst door Taximarkt zonder aanvullende vergoeding zijn aangeboden.

3. Gebruiksrechten

3.1 Door de verzending van advertentiegegevens verleent Gebruiker aan Taximarkt en aan haar gelieerde ondernemingen de volgende niet-exclusieve, overdraagbare, en naar tijd en plaats niet beperkte rechten op de verzonden gegevens (inclusief het recht om (sub)licenties te verlenen):

Taximarkt is gerechtigd bovengenoemde handelingen door derden te laten verrichten.

3.2 Alle op de internetpagina’s van Taximarkt beschikbaar gestelde gegevens (zoals teksten en advertenties) of tekens (zoals merken, handelsnamen en logo’s) vallen in voorkomende gevallen onder auteursrechtelijke, merkenrechtelijke en eventueel mededingingsrechtelijke bescherming. Conform de overeenkomst en het dienstenpakket krijgt de Gebruiker voor de duur van de overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht de beschikbaar gestelde gegevens te gebruiken, exclusief het recht sub licenties te verlenen. Elk gebruik dat hiervan afwijkt, geldt als misbruik waartegen Taximarkt civielrechtelijk zal optreden. Dit misbruik kan daarnaast strafrechtelijke gevolgen hebben. Als misbruik geldt in het bijzonder:

3.3 Voor zover Taximarkt ter uitvoering van de overeenkomst softwareprogramma’s aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld, krijgt deze dienaangaande voor de duur van de overeenkomst het niet-exclusieve, niet- overdraagbare recht de software op één enkel door hem gebruikte computer te gebruiken, exclusief het recht sub licenties te verlenen.

Gebruiker is verplicht de softwareprogramma’s, inclusief alle eventuele reservekopieën, bij beëindiging van de overeenkomst aan Taximarkt te retourneren of de verwijdering ervan schriftelijk aan Taximarkt te bevestigen.

3.4 Gebruiker is verplicht een contractuele boete van € 5.000,00 aan Taximarkt te betalen voor elke toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de in artikel 3.2 en 3.3 genoemde plichten, onverminderd het recht op schadevergoeding in geval van een hogere schade.

4. Sluiting van overeenkomsten, registratie

4.1 Teneinde van de diensten gebruik te kunnen maken, dient Gebruiker zich te registreren. Voor registratie komen uitsluitend rechtspersonen en handelingsbekwame natuurlijke personen in aanmerking. Degene die de registratie voor een rechtspersoon uitvoert, dient bevoegd te zijn om namens de rechtspersoon de betreffende overeenkomst aan te gaan.

4.2 Gebruiker is verplicht de bij de registratie gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. In het kader van de registratie en de overeenkomst is Taximarkt gerechtigd de overlegging van een uittreksel uit het handelsregister en/of bedrijvenregister te eisen en voorts al die stukken en inlichtingen die voor de sluiting of instandhouding van de overeenkomst geboden of dienstig worden geacht.

4.3 Met de verzending van de registratiegegevens aan Taximarkt wordt aan Taximarkt een aanbod tot totstandkoming van een overeenkomst gedaan.

4.4 Taximarkt beslist naar eigen goeddunken over de aanvaarding van het aanbod. Indien Taximarkt de registratie niet binnen een redelijke termijn per email aan het door Gebruiker opgegeven emailadres bevestigt, is Gebruiker niet langer gebonden aan zijn aanbod. Met de aanvaarding van het aanbod door Taximarkt komt een overeenkomst tussen Gebruiker en Taximarkt tot stand.

4.5 Per gebruiker (d.w.z. rechtspersoon) is slechts één registratie toegestaan. Indien Gebruiker meerdere filialen heeft, dient elk filiaal als aparte gebruiker te worden aangemeld. De registratie bij Taximarkt is niet overdraagbaar. Elke gebruiker ontvangt een eigen wachtwoord.

4.6 Gebruiker is verplicht wijzigingen in zijn gegevens onverwijld aan Taximarkt mee te delen.

4.7 Gebruiker is verplicht het wachtwoord ook wanneer daarnaar gevraagd wordt niet openbaar te maken. Taximarkt wijst erop dat medewerkers van Taximarkt niet gerechtigd zijn om Gebruiker naar diens wachtwoord te vragen. Indien Gebruiker zijn wachtwoord is vergeten, kan hij via de functie “Wachtwoord vergeten” vragen om toezending van een nieuw wachtwoord aan het door hem opgegeven email adres.

4.8 Gebruiker is aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat door zijn opzet of nalatigheid derden bekend worden met zijn wachtwoord. Mocht zijn wachtwoord zijn gestolen of mocht het te zijner kennis komen dat zijn wachtwoord door derden onrechtmatig wordt gebruikt, dan dient hij Taximarkt hiervan onverwijld met behulp van de feedbackfunctie per email op de hoogte te stellen.

5. Prijzen

5.1 De basisprijs voor de diensten van Taximarkt wordt bepaald door het overeengekomen dienstenpakket. Indien Gebruiker van meer diensten gebruik maakt dan is overeengekomen, dan brengt Taximarkt deze diensten achteraf overeenkomstig de geldende prijzen aan hem in rekening.

5.2 Prijsaanpassingen tijdens de looptijd van de overeenkomst worden vier weken voor inwerkingtreding ervan aan Gebruiker meegedeeld. Gebruiker is in dat geval gerechtigd de overeenkomst met ingang van de ingangsdatum van de prijsverhoging op te zeggen. Indien Gebruiker na inwerkingtreding van de prijswijziging van de diensten van Taximarkt gebruik blijft maken, dan wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging.

6. Betaling, opeisbaarheid, verzuim

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, brengt Taximarkt haar diensten per maand in rekening. Inning van het factuurbedrag geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Taximarkt stelt daartoe een factuur op.

6.2 Alle bedragen zijn bij ontvangst van de factuur opeisbaar. Gebruiker is in verzuim indien het factuur-bedrag niet binnen veertien dagen is voldaan. Indien Gebruiker in verzuim is, is Taximarkt gerechtigd vertragingsrente te eisen ten belope van de wettelijke handelsrente. Het staat Gebruiker vrij om aan te tonen dat Taximarkt minder schade heeft geleden. Het voorgaande laat ook onverlet het recht van Taximarkt om de wettelijke vertragingsrente te vorderen of om aan Gebruiker aan te tonen dat een hogere schadevergoeding verschuldigd is.

6.3 Taximarkt is steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van Gebruiker te vorderen hebben te verrekenen met een eventuele tegenvordering van Gebruiker op één van hen. Gebruiker is zonder toestemming van Taximarkt niet bevoegd om eventuele vorderingen van Gebruiker op Taximarkt te verrekenen. Gebruiker is niet bevoegd om zijn betalingsverplichting jegens Taximarkt op te schorten. Gebruiker komt jegens Taximarkt geen enkel opschortingsrecht toe.

7. Duur van de overeenkomst, opzegging

7.1 De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. Overeenkomsten met een minimum looptijd kunnen door Taximarkt en door Gebruiker met inachtneming van een termijn van 2 maanden, tegen het einde van de minimum looptijd worden opgezegd, bij gebreke waarvan de overeenkomst wordt verlengd met de duur van de aanvankelijk overeengekomen minimum looptijd.

7.2 Taximarkt is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen wegens zwaarwegende omstandigheden, in het bijzonder indien er sprake is van de volgende omstandigheden:

Tot de “wezenlijke verplichtingen” als hierboven bedoeld, behoren in het bijzonder:

1.   Gebruiker langer dan dertig dagen in gebreke is met betalen, of zonder reden bezwaar maakt tegen automatische incasso’s;

2.   Gebruiker insolvent is of dreigt te worden (bijvoorbeeld wanneer loonvorderingen of vorderingen van leveranciers niet meer worden voldaan);

3.   Gebruiker failliet wordt verklaard, surseance van betaling aan hem wordt verleend (dan wel een daarmee vergelijkbare maatregel) of indien een verzoek tot instelling van een dergelijke procedure wordt ingediend en niet binnen een termijn van vijf dagen wordt ingetrokken.

8. Blokkering van gegevens en toegangsweigering, overige sancties

8.1 De opname van gegevens van Gebruiker in de databank staat ter beoordeling van Taximarkt. Taximarkt zal de plaatsing van gegevens van Gebruiker in het bijzonder weigeren, dan wel geplaatste gegevens verwijderen, indien deze:

8.2 Indien derden bezwaar maken tegen door Gebruiker geplaatste gegevens, is Taximarkt ter voorkoming van nadelige rechtsgevolgen voor zichzelf gerechtigd deze gegevens onmiddellijk en zonder enige toetsing uit de databank van Taximarkt te verwijderen.

8.3 Taximarkt is gerechtigd Gebruiker de toegang tot de databank onverwijld te weigeren indien:

In alle gevallen wordt Gebruiker vóór de blokkering tijdig aangemaand.

8.4 Taximarkt is gerechtigd voor de opheffing van de blokkering € 75,00 in rekening te brengen.

8.5 Indien Gebruiker de bepalingen van dit artikel opnieuw overtreedt, zal Taximarkt maatregelen treffen teneinde Gebruiker blijvend van de databank uit te sluiten. Taximarkt is voorts gerechtigd een contractuele boete van € 250,00 op te leggen voor elke week waarin een overtreding van de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden of waarin misbruik van de databank voortduurt. Indien Gebruiker zich bij het plaatsen van een advertentie ten onrechte voordoet als een particulier, is Taximarkt gerechtigd om een contractuele boete van € 250,00 per aangeboden voertuig op te leggen.

9. Verantwoordelijkheid voor gegevens, vrijwaring

9.1 De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid of juistheid van de door Gebruiker geplaatste gegevens berust uitsluitend bij Gebruiker. Taximarkt verleent slechts technische diensten en treedt niet op als bemiddelaar of vertegenwoordiger, noch op andere wijze in opdracht van adverteerders. Taximarkt is niet verplicht de gegevens van Gebruiker in de databank te controleren of feiten op te sporen die een onrechtmatige handelwijze doen vermoeden.

9.2 Gebruiker vrijwaart Taximarkt tegen alle aanspraken die derden jegens Taximarkt doen gelden wegens schending van hun rechten door een advertentie van Gebruiker, of wegens ander gebruik van de website van Taximarkt door Gebruiker. Gebruiker draagt in dat geval ook alle kosten voor noodzakelijke juridische bijstand aan Taximarkt, met inbegrip van griffierechten en rechtsbijstandskosten.

9.3 Taximarkt is gerechtigd content betreffende reviews van derden te vermelden op haar website. Taximarkt is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden partijen geplaatste reviews.

10. Garanties

10.1 Taximarkt garandeert dat de databank op jaarbasis meer dan 90% van de tijd beschikbaar is. Beschikbaarheid als hierboven bedoeld houdt in dat gegevens in de databank kunnen worden opgenomen en gegevens uit de databank kunnen worden opgevraagd.

10.2 Buiten de garantie ten aanzien van de beschikbaarheid als hierboven bedoeld vallen de voor het onderhoud van het systeem noodzakelijke onderbrekingen voor het maken van reservekopieën één en ander binnen redelijke grenzen en onderbrekingen vanwege overmacht of vanwege andere door Taximarkt niet afwendbare oorzaken. Hiertoe behoren bijvoorbeeld noodmaatregelen teneinde de verspreiding van een virus tegen te gaan. De tijden waarop de onderbrekingen zullen plaatsvinden zal Taximarkt indien mogelijk vooraf op de website aankondigen.

10.3 Taximarkt is niet aansprakelijk voor de weergavekwaliteit van de in de databank opgenomen afbeeldingen en in het bijzonder niet voor kleurafwijkingen.

11. Aansprakelijkheid van Taximarkt.nl

11.1 Taximarkt is in het kader van de overeenkomst slechts aansprakelijk voor door Gebruiker geleden schade: (1) die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Taximarkt of één of meerdere van haar vertegenwoordigers of ondergeschikten; (2) die het gevolg is van niet-nakoming van een essentieel onderdeel van de overeenkomst; (3) die zijn grond vindt in de wettelijke productaansprakelijkheidsbepalingen; (4) indien Taximarkt in het kader van koop- of aannemingsovereenkomsten een bepaalde hoedanigheid van de zaak heeft gegarandeerd of bedrieglijk heeft voorgespiegeld; en/of (5) die het gevolg is van een aantasting van eens ander leven, lijf of gezondheid en is terug te voeren op niet-nakoming van de overeenkomst door Taximarkt of één of meerdere van haar vertegenwoordigers of ondergeschikten.

11.2 Taximarkt is volledig aansprakelijk in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of in geval van een aantasting van leven, lijf of gezondheid. Voor het overige wordt de vordering op schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, voor de overeenkomst kenmerkende schade. In geval van niet-tijdige nakoming van de overeenkomst door Taximarkt is de vergoeding voor de daaruit voortvloeiende vertragingsschade beperkt tot 5% van het orderbedrag. Het voorgaande laat de aanspraak op schadevergoeding op grond van de wettelijke productaansprakelijkheidsbepalingen onverlet.

11.3 Taximarkt is slechts aansprakelijk voor het verlies van gegevens van Gebruiker voor zover Gebruiker door het maken van reservekopieën, of anderszins, heft waarborgt dat zijn gegevens tegen aanvaardbare kosten kunnen worden hersteld. De aansprakelijkheid van Taximarkt is beperkt tot de normale herstelkosten. Het voorgaande laat het bepaalde in artikel 11.2 onverlet.

11.4 De aansprakelijkheid van Taximarkt die op grond van artikel 11.2 slechts tot de voorzienbare schade beperkt is, is bovendien beperkt tot ten hoogste € 10.000,00, dan wel in geval van zuivere vermogensschade tot een bedrag van ten hoogste € 5.000,00.

11.5 Taximarkt is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, of winstderving.

11.6 In andere dan de in artikel 11.1 tot en met 11.3 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Taximarkt ongeacht de rechtsgrond uitgesloten.

11.7 Indien de aansprakelijkheid van Taximarkt uitgesloten is, geldt dit tevens voor de (persoonlijke) aansprakelijkheid van haar (middellijk) bestuurders en aandeelhouders, personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en ondergeschikten, die op deze voorwaarden een beroep kunnen doen als ware zij Taximarkt.

12. Aansprakelijkheid van Gebruiker

12.1 Gebruiker is verplicht bij het opmaken van de geplaatste gegevens de opmaakvereisten voor advertenties in acht te nemen en ervoor zorg te dragen dat de gegevens niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften (in het bijzonder niet met auteursrechtelijke, merkenrechtelijke en mededingingsrechtelijke bepalingen). Gebruiker is verplicht in het bijzonder geen gegevens beschikbaar te stellen die strafbaar zijn (zoals beledigende, lasterlijke, opruiende of pornografische gegevens) of die de geloofwaardigheid aantasten.

12.2 Gebruiker is verplicht om Taximarkt op haar eerste verzoek te vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden voortvloeiend uit een overtreding van de in artikel 12.1 genoemde verplichting en voorts alle schade te vergoeden die uit de overtreding voortvloeit, in het bijzonder alle redelijkerwijs gemaakte kosten voor juridische bijstand.

13. Slotbepalingen

13.1 De plaats van nakoming van de overeenkomst is Haarlem, Oudeweg 141. De rechter te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd. Op de overeenkomst tussen Gebruiker en Taximarkt is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

13.2 Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst met inbegrip van onderhavige bepaling zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen. Onder een geschrift in de zin van deze bepaling wordt tevens verstaan een fax. De wijzigingen of aanvullingen zijn niet geldig indien zij anderszins langs elektronische weg tot stand zijn gekomen.

13.3 Taximarkt is gerechtigd haar rechten en plichten uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits zij daarbij een kennisgevingstermijn van vier weken in acht heeft genomen. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst na deze kennisgeving met onmiddellijke ingang op te zeggen.

13.4 Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht. Partijen zullen ernaar streven de geheel of gedeeltelijk nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een redelijke bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen. Het voorgaande geldt op overeenkomstige wijze, indien achteraf blijkt dat de overeenkomst een leemte bevat.


Versie: Augustus 2021

Taximarkt.nl ( SLC Media ) | Oudeweg 141 | 2031 CC Haarlem

Whatsapp Support:  06 - 45678127 | E-mail: contact@taximarkt.nl